Utlåtande till jord- och skogsbruksutskottet om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om identifiering och registrering av djur

8.9.2021Utlåtanden

Utlåtande till jord- och skogsbruksutskottet om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om identifiering och registrering av djur och till lagar som har samband med den (RP 101/2021 rd)

 

Riksdagens jord- och skogsbruksutskott har bett djurskyddsombudsmannen ge ett skriftligt utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om identifiering och registrering av djur och till lagar som har samband med den. Jag tackar för möjligheten att ge ett utlåtande om propositionen.

Utvidgningen av tillämpningsområdet för den nya lagen till att omfatta även identifiering och registrering av sällskapsdjur för att säkerställa deras välbefinnande är en välkommen reform som är värd att understödas. Det är också bra att lagförslaget innehåller befogenheter att utfärda djurartsspecifika förordningar av jord- och skogsbruksministeriet för identifiering och registrering av sällskapsdjur.

Obligatorisk identifieringsmärkning och registrering för sällskapsdjur främjar en ansvarsfull djurhållning och handel med sällskapsdjur samt gör det möjligt att förebygga valpfabriker och olaglig import av sällskapsdjur. Åtgärderna bidrar också till att upphittade djur snabbare kan återlämnas till ägarna. I regeringsprogrammet finns en skrivning om identifiering och registrering av hundar och katter. Obligatorisk identifiering och registrering av hundar regleras redan genom jord- och skogsbruksministeriets förordning som träder i kraft 2023. Det är viktigt att också identifieringen och registreringen av katter regleras genom förordning så snart som möjligt. Obligatorisk identifieringsmärkning och registrering av katter gör det möjligt att ingripa i de svåraste djurskyddsproblemen med anknytning till katter, det vill säga att katter överges och halvvilda kattpopulationer förökar sig fritt. Skyldigheten att identifieringsmärka och registrera katter skulle göra det lättare att återlämna upphittade katter till ägarna och förbättra katternas status som sällskapsdjur.

Ur djurens synvinkel är det dessutom positivt att lagförslagets registreringsskyldighet föreslås omfatta också aktörer som kommersiellt transporterar hundar, katter och frettar mellan medlemsstaterna och till länder utanför EU. Tullens nya befogenheter att parallellt med regionförvaltningsverket kontrollera att bestämmelserna om identifiering och registrering av djur efterlevs vid EU:s inre gränser är också ett viktigt tillägg. Dessa reformer förbättrar myndigheternas möjligheter att ingripa mot olaglig import av sällskapsdjur.

Berömvärt i förslaget är också det att Polisen kan ges befogenhet att kontrollera identitetshandlingar i samband med inspektioner av djurtransporter och att skyldigheten att använda identifieringsmärkning utvidgas till att gälla kamel- och hjortdjur som fötts på djurhållningsplatsen.

 

Saara Kupsala

Djurskyddsombudsman