Skip to content

Djurskydds­ombudsmannen

Djurskyddsombudsmannen har till uppgift att främja och förbättra djurens välbefinnande genom uppföljning, initiativ, förslag, utlåtanden och annan påverkan. Till uppgifterna hör också att stödja och främja samarbetet mellan olika aktörer med anknytning till djurens välfärd i syfte att förbättra djurens välbefinnande.

Djurskyddsombudsmannen deltar i arbetet som delegationerna för djurens välbefinnande utför. Dessa delegationer är:

Djurskyddsombudsmannen deltar även i arbetet med andra arbetsgruppers uppgifter.

Djurskyddsombudsmannen är i sitt arbete en självständig och oberoende myndighetsperson. Uppdraget som djurskyddsombudsman bygger på regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Tjänsten som djurskyddsombudsman administreras av Livsmedelsverket och stationeringsorten är Seinäjoki.

Djurskyddsombudsmannen främjar djurens välbefinnande på en allmän samhällelig nivå. Djurskyddsombudsmannen tar inte ställning till enskilda fall och utövar inte djurskyddstillsyn. Om du upptäcker bristfällig hållning, behandling eller hantering av djur ska du kontakta kommun- eller länsveterinären eller polisen.

Djurskyddsombudsmannens verksamhetsområde omfattar alla djurgrupper som människor har att göra med, till exempel produktionsdjur, hus- och hobbydjur, försöksdjur samt vilda djur i de fall där en persons verksamhet är inriktad på dem.

Djurskyddsombuds­man Saara Kupsala

Foto av Djurskyddsombudsman Saara Kupsala.
Foto: Kari Likonen

Djurskyddsombudsman Saara Kupsala inledde sitt arbete 1.9 2020. Tjänsten som djurskyddsombudsman är tidsbunden till 31.12 2023.

Saara Kupsala är utbildad doktor i samhällsvetenskaper. Hon disputerade vid Östra Finlands universitet 2019. I sin doktorsavhandling undersökte hon attityder och uppfattningar om produktionsdjur i det finska samhället. Kupsala har dessutom avlagt en magisterexamen i statsvetenskap (Helsingfors universitet, 2010) och en Master of Arts-examen (Lancaster universitet, 2002).

Kupsala har undersökt djurens välbefinnande i sin doktorsavhandling och i olika forskningsprojekt i över 10 år och publicerat flera publikationer i ämnet. Innan hon inledde sin tjänst som djurskyddsombudsman arbetade Kupsala som forskare i ett projekt vid Helsingfors universitet, där hon undersökte betydelsen av lunchmåltider som en del av förändrade gruppmåltider i en mer hållbar riktning för klimatet. Hon har även fungerat som gästforskare på Hanken Svenska handelshögskolan, skrivit sin doktorsavhandling med hjälp av stipendium, arbetat som yngre forskare vid Östra Finlands universitet och som extern forskare vid Finlands miljöcentral. Dessutom har hon gjort en samhällsvetenskaplig utredning för jord- och skogsbruksministeriet, i vilken hon undersökte djurens föränderliga situation i Finland.

Djurskyddsombuds­mannen 2013–2015

Tjänsten som djurskyddsombudsman inrättades första gången år 2013 i Finland. Veterinärmedicine licentiat Sari Salminen innehade tjänsten 12.8 2013–31.12 2015. Visstidstjänsten baserades på regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering (2011). Sari Salminen upprätthöll under sin tjänstgöring djurskyddsombudsmannens blogg.