Skip to content

Hur ändrar lagen om djurvälfärd aveln av sällskapsdjur?

20.12.2023Blogg

En svart hund tittar på kameran. I bakgrunden syns ett snöigt landskap.

Djurskyddsombudsmannen bjöd in aktörer inom branschen för att diskutera avel av sällskapsdjur i november 2023. Syftet med rundabordssamtalet var att gestalta lägesbilden och riktlinjerna för avel enligt den nya lagen om djurvälfärd. Dagens tema introducerades av tre expertpresentationer.

Gränserna för avel definieras i förordningen

Tiina Pullola från jord- och skogsbruksministeriet belyste djuravelsmålen i den kommande förordningen. Enligt lagen om djurvälfärd, som träder i kraft i början av 2024, ska man vid avel sträva efter att skapa friska och funktionsdugliga djur. Sällskapsdjur som inte kan föröka sig på ett naturligt sätt ska inte betäckas. Genom den kommande bestämmelsen begränsas också släktskap och antalet kejsarsnitt för att skydda djuren. I framtiden anmäler veterinärerna ärftliga fel på hundar till hundregistret.

Kirurgisk korrigering och kontinuerlig medicinering utesluter djur från avel

Forskare Riitta Kempe och Katariina Mäki som är insatta i problem med avel av hundar berättade om de föreslagna övervakningskriterierna. Naturresursinstitutet har publicerat två rapporter om principerna för avelsbegränsningar. Begränsningarna gäller alla hundindivider oberoende av ras eller raslöshet. Många ärftliga sjukdomar framträder inte hos en ung hund och därför lönar det sig inte att låta hunden få valpar när den är för ung.

En hund som har opererats för att behandla ett hälsoproblem som åstadkommits genom avel får inte användas vid avel. Likaså ska en hund som har en sjukdom som kräver kontinuerlig medicinering inte användas för avel. Hälsoriskerna vid brakycefali minskas genom att man i aveln väljer hundar som har en nos på minst en tredjedel av hela skallens längd. Tassarnas hälsa, det normala hunddjurets struktur och rörelseförmåga främjar hundarnas välbefinnande. Hudproblem och avvikande tanduppsättning hör också till de hälsoutmaningar som ska bekämpas med hjälp av avel. Korsningarna avvecklar effektivt släktskap och hjälper till att åstadkomma friskare valpar.

Problem med brakycefali även hos katter

Veterinären Julia Haukilintu talade om de hälsoproblem som aveln av katter medför. De tydligaste problemen som aveln av katter medför hittas hos raser med kort nos, vikta öron och svanslösa raser. De som drabbas av de sjukdomar som inaveln medför är de renrasiga katterna och de vilda katterna, vars populationer ökar i en okontrollerbar takt.

För att förbättra situationen är det viktigt att öka uppskattningen för katter. Dessutom är de rasförbud som uppsatts av kattförbunden viktiga. Andra metoder är att minska de sjuka kattrasernas synlighet i medierna och öka medvetenheten hos dem som köper katter. Utställningsframgångar styr kraftigt  katternas avel.

Hundverksamheten är internationell, men den nationella lagstiftningen fastställer gränserna

Efter inledningsanförandena lyfte deltagarna fram sina synpunkter i sina kommentarsanföranden och det rådde debatt över katternas och hundarnas välbefinnande inom olika delområden.

Finland har en viktig roll i utvecklingen av hundarnas välbefinnande, men den internationella kennelfederationen kommer knappast att förändras. Domare vid hundutställningar utomlands kan inte förutsättas följa Finlands lagstiftning, men den finländska lagstiftaren bär ansvaret för regleringen av välbefinnandet i hemlandet. Den nya lagstiftningen torde ändra tolkningarna av rasdefinitioner.

För hundens förmåga att klara sig i vardagen

Det är nödvändigt att bedöma hundarnas karaktär och beteende för att få samhällsdugliga hundar som inte lider av rädsla. Minimikravet för hundens karaktär är att hunden klarar av det normala samhället, till exempel hårda ljud och hala underlag. Genom avel kan man ingripa i många ärftliga egenskaper, såsom rädsla. Det finns uppfödare med mycket olika utgångspunkter och ibland vill ägarna använda sin hund för avel, även om den har karaktärsproblem.

Den som köper ett sällskapsdjur måste känna till sitt ansvar. Ägarna borde få förståelse för vilken typ av djur som lämpar sig för avel och varför det inte lönar sig att låta alla husdjur göra valpar. Den som köper valpen borde också erbjudas information om friska drag i hunddjurets struktur.

Övervakning och hundregister

Hundar som genom avel orsakar betydande hälsoproblem hamnar sannolikt hos veterinären. Veterinärerna behöver anvisningar och utbildning för gränsdragning. Det är dock klart att operationer eller permanent specialkost i samband med andningssvårigheter eller förlossningssvårigheter som beror på en ohälsosam struktur begränsar avelsanvändningen. Kritiska hälsouppgifter införs i hundregistret och kan därmed kopplas till ett identifieringsmärkt djur. Numerisk information om ärftliga egenskaper behövs för att avelsmålen ska kunna följas upp.

Mer information

Promemoria om rundabordssamtalet (på finska)

De inledande presentationerna på djurskyddsombudsmannens webbplats (på finska)

Lag om djurvälfärd (693/2023)

Kempe, R. & Mäki, K. & 2020. Eläinjalostukseen liittyvän eläinsuojelulainsäädännön toimeenpanon tehostaminen: Osa II: Alustava selvitys koirien jalostukseen liittyvistä ongelmista ja puuttumiskeinoista. Livsmedelsverkets rapport.

Mäki, K. & Kempe, R. 2023. Eläinjalostukseen liittyvän eläinsuojelulainsäädännön toimeenpanon tehostaminen: Osa III: Koiranjalostuksen ongelmat ja valvontakriteerit (2. painos). Forskning i naturresurs- och bioekonomi 108/2023.