Datasekretess

Information som samlas in på webbplatsen

Vi använder oss av kakor (cookies) på vår webbplats. Kakorna kan anknyta till webbplatsens funktioner eller statistikföringen av hur webbplatsen används. Med kakornas hjälp samlar vi in statistikuppgifter om webbplatsens användning i syfte att utveckla webbtjänsten. Vi samlar inte in information med vilken en enskild besökare kan identifieras. Genom att besöka vår webbplats godkänner du användningen av kakor.

Du kan hantera kakorna genom att ändra inställningarna för webbläsaren. Om du vill kan du förhindra användningen av kakor, tillåta dem bara på begäran eller ta bort dem när sessionen avslutas. Då måste du beakta att förbud mot användning av kakor kan medföra brister i webbplatsens funktioner.

Vår dataskyddspraxis

Djurskyddsombudsmannen har förbundit sig att skydda de registrerades integritet och personuppgifter. Vid behandling av personuppgifter iakttar djurskyddsombudsmannen EU:s dataskyddsförordning (679/2016), dataskyddslagen (1050/2018) och andra relevanta bestämmelser som hänför sig till behandling av personuppgifter och dataskydd.

Syftet med och grunderna för behandlingen av personuppgifter

Djurskyddsombudsmannen och annan personal som stöder hens arbete behandlar personuppgifter när de svarar på medborgarnas kontaktförfrågningar via e-post, kommunikationskanaler på sociala medier, brev eller telefon. Behandlingen grundar sig på myndighetens lagstadgade skyldighet att tillhandahålla administrativ rådgivning och svara på frågor som gäller uträttandet av ärenden (förvaltningslag 434/2003, 8 §). Allmänt sett utnyttjas frågor om djurens välbefinnande som framkommer via kontaktförfrågningarna i djurskyddsombudsmannens påverkningsarbete.

Utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas inte ut regelbundet och inte utan tillstånd av den registrerade, utom inom de gränser som lagen förpliktar till.

Den registrerades rättigheter

En registrerad har under vissa i lag föreskrivna omständigheter följande rättigheter i fråga om behandlingen av personuppgifter:

  • Rätt till insyn: Du har rätt att få veta vilka personuppgifter djurskyddsombudsmannen har om dig i sina register och på vilka grunder uppgifterna behandlas.
  • Rätt att be om rättelse eller radering av uppgifter: Du har vid behov rätt att be att djurskyddsombudsmannen rättar eller raderar sådana personuppgifter om dig som är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller på något annat sätt inexakta.
  • Rätt att förbjuda behandling av uppgifter: Du har under vissa i lag föreskrivna omständigheter rätt att förbjuda djurskyddsombudsmannen att behandla dina personuppgifter.

För att åberopa de registrerades rättigheter ska du kontakta djurskyddsombudsmannen: Kontaktinformation.