Skip to content

Datasekretess

Djurskyddsombudsmannens verksamhet avslutades den 31 december 2023. Denna webbplats är inte längre uppdaterad.

Vår dataskyddspraxis

Djurskyddsombudsmannen har förbundit sig att skydda de registrerades integritet och personuppgifter. Vid behandling av personuppgifter iakttar djurskyddsombudsmannen EU:s dataskyddsförordning (679/2016), dataskyddslagen (1050/2018) och andra relevanta bestämmelser som hänför sig till behandling av personuppgifter och dataskydd.

Personuppgiftsansvarig

Livsmedelsverket, PB 100 00027 LIVSMEDELSVERKET.

Kontaktpersoner i ärenden som gäller registret

Livsmedelsverkets dataskyddsombud, tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi.

Syftet med och grunderna för behandlingen av personuppgifter

Djurskyddsombudsmannen och annan personal som stöder hens arbete behandlar personuppgifter när de svarar på medborgarnas kontaktförfrågningar via e-post, kommunikationskanaler på sociala medier, brev eller telefon. Behandlingen grundar sig på myndighetens lagstadgade skyldighet att tillhandahålla administrativ rådgivning och svara på frågor som gäller uträttandet av ärenden (förvaltningslag 434/2003, 8 §). Allmänt sett utnyttjas frågor om djurens välbefinnande som framkommer via kontaktförfrågningarna i djurskyddsombudsmannens påverkningsarbete.

I anslutning till evenemang som djurskyddsombudsmannen ordnar, behandlar djurskyddsombudsmannen och personal som biträder honom personuppgifter som du lämnat. Syftet med denna behandling av personuppgifter är att ordna evenemanget. Nödvändiga personuppgifter om deltagarna samlas in i syfte att ordna evenemanget, informera om evenemanget och samla in respons. Vi samlar in endast sådana personuppgifter om användaren som är nödvändiga för dessa syften.

Registrets informationsinnehåll och bestämmandet av uppgifternas förvaringstid

Uppgifterna samlas in från personen när personen anmäler sig till evenemanget. Sådana uppgifter är namn, sedvanliga kontaktuppgifter, uppgifter om deltagandet i evenemanget samt uppgifter om kosten, till exempel om livsmedelsallergier i syfte att ordna servering. Uppgifterna samlas in direkt i anslutning till anmälningen med evenemangsspecifika formulär. De uppgifter som du lämnat avlägsnas från registret omedelbart när evenemanget som djurskyddsombudsmannen ordnat och insamlingen av respons har slutförts på ett tryggt sätt.

Utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas inte ut regelbundet och inte utan tillstånd av den registrerade, utom inom de gränser som lagen förpliktar till.

I anslutning till evenemang som djurskyddsombudsmannen ordnar kan vi överlåta personuppgifter om evenemangets deltagare till instanser som ansvarar för evenemangets lokaler, säkerhet eller servering.

Den registrerades rättigheter

En registrerad har under vissa i lag föreskrivna omständigheter följande rättigheter i fråga om behandlingen av personuppgifter:

  • Rätt till insyn: Du har rätt att få veta vilka personuppgifter djurskyddsombudsmannen har om dig i sina register och på vilka grunder uppgifterna behandlas.
  • Rätt att be om rättelse eller radering av uppgifter: Du har vid behov rätt att be att djurskyddsombudsmannen rättar eller raderar sådana personuppgifter om dig som är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller på något annat sätt inexakta.
  • Rätt att förbjuda behandling av uppgifter: Du har under vissa i lag föreskrivna omständigheter rätt att förbjuda djurskyddsombudsmannen att behandla dina personuppgifter.

För att åberopa de registrerades rättigheter ska du kontakta Livsmedelsverkets dataskyddsombud, tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi.