Skip to content

En ny mandatperiod för Delegationen för skydd av försöksdjur inleds

1.11.2023Blogg

Statsrådet har tillsatt en delegation för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål för en femårsperiod, samt utsett medlemmar till delegationen. Delegationen har till uppgift att följa och främja förverkligandet av principen om ersättning, begränsning och förfining. Den lägger också fram förslag och ger utlåtanden om åtgärder som gäller försöksdjurens välbefinnande.

Professor Hanna-Marja Voipio utnämndes till ordförande för delegationen och verksamhetsledare Kati White till vice ordförande. Djurskyddsombudsmannen Saara Kupsala är permanent sakkunnig i delegationen. Marianna Norring, sakkunnig för djurskyddsombudsmannen, utnämndes till medlem i delegationen som representant för forskning om djurens välbefinnande som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål. Delegationens mandatperiod är 1.11.2023–31.10.2028 och sammansättningen finns i statsrådets beslut.

Dessutom har statsrådet tillsatt nämnden för projektgodkännanden för mandatperioden 15.10.2023–14.10.2028. Bestämmelser om nämnden för projektgodkännanden finns i lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (497/2013). Syftet med lagen är att säkerställa att djur hålls och används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål endast av nödvändiga och vägande skäl. Ett projekt där djur används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål får genomföras endast med tillstånd av nämnden för projektgodkännanden. Nämnden för projektgodkännanden verkar i anslutning till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Nämnden består av en ordförande och en vice ordförande samt 16 övriga medlemmar och deras personliga suppleanter. Nämndens medlemmar representerar sakkunskap inom olika områden: vetenskaplig forskning, skötsel av djur och åtgärder som utförs på djur, veterinärmedicin samt praktiskt djurskyddsarbete och etiska frågor. Djurskyddsombudet Saara Kupsala och sakkunnig Marianna Norring utnämndes till ersättare i nämnden som representanter för expertisen inom djurskyddsarbetet. Nämndens sammansättning finns i statsrådets beslut.