Skip to content

Djurskyddsombudsmannens arbete upphör: verksamhetsöversikt och tack för samarbetet

29.12.2023Blogg

En vit ko står på en utegård.

Djurskyddsombudsmannens drygt tre år långa verksamhet har nått sitt slut. Det är dags att tacka för samarbetet och knyta ihop säcken. Djurskyddsombudsmannens roll som oberoende myndighetsaktör som främjar djurens välbefinnande är unik. Arbetet har inneburit en fantastisk möjlighet att få fokusera på att främja djurens välbefinnande. Vi har fått samverka med flera intressegrupper och framstående experter till gagn för djurens välbefinnande.

Det har också funnits många utmaningar i arbetet. Arbetsområdet är omfattande, det finns stora behov av att förbättra djurvälfärden, samtidigt som resurserna är begränsade. Tjänsten som djurskyddsombudsman är inte etablerad och arbetsbeskrivningen har byggts upp steg för steg som en del av det dagliga arbetet och den strategiska planeringen.

Vi har publicerat en slutrapport med information om djurskyddsombudsmannens verksamhet för att förbättra djurens välbefinnande 2020–2023. Rapporten innehåller också reflektioner om djurskyddsombudsmannens roll inom politiken för djurens välbefinnande. Dessutom har man i rapporten sammanställt utvecklingsförslag för att effektivera uppföljningen av djurens välbefinnande och verksamheten i delegationerna för djurens välbefinnande.

Djurombudsmannen

Finland har stått i framkant genom att inrätta tjänsten djurskyddsombudsman, eftersom det endast finns motsvarande myndighetsaktörer i ett fåtal länder. Befattningen har dock inte fått någon ordinarie ställning, utan beror på varje regerings prioriteringar. Tjänsten har avskaffats två gånger efter regeringsskiften och båda gångerna gjordes detta med hänvisning till ekonomiska skäl.

Uppfattningen om djurens värde och förståelsen för deras medvetenhet och förnimbarhet utvecklas och djurens ställning stärks i framtiden. Samordningen av denna utveckling och hanteringen av helheten förutsätter också myndighetsåtgärder. Många beslut påverkar djuren indirekt, och hanteringen av den övergripande bilden av förändringarna i djurens ställning förutsätter att man fördjupar sig i ämnet. Därför behövs en permanent oberoende djurombudsman vars ställning är lagstadgad. I slutrapporten som vi publicerar beskrivs vilken roll djurombudsmannen kan ha i uppföljningen av djurens levnadsförhållanden samt i samordningen av agendan för djurens välbefinnande i samhället.

Intressegruppsverksamhet och evenemang

Under den gångna ämbetsperioden har vi samarbetat på bred front med olika aktörer för att förbättra djurens välbefinnande. Samarbetspartnerna var till exempel andra myndigheter, Djurens välfärdscentral, organisationer samt forskare och experter inom området. Under ämbetsperioden träffade vi flera aktörer som arbetar med djurens välbefinnande och hörde olika intressegruppers åsikter under de evenemang som vi anordnade. Antalet möten och besök med intressegrupper uppgick till över 60.

Delegationerna för djurens välbefinnande har i vårt arbete varit viktiga expertnätverk med omfattande sakkunskap från deras egna sektorer. En viktig samarbetspartner har varit Djurens välfärdscentral, som det uppstod synergier med när det gällde att dela information om djurens välbefinnande och anordna evenemang. Som en del av sitt arbete med intressentgrupper och delegationsverksamheten samlar djurskyddsombudsmannen i egenskap av myndighet väsentlig information om djurs välfärd och dess utvecklingsbehov, samt experters synpunkter på utmaningar och lösningar när det kommer till djurvälfärd.

Totalt anordnade vi under ämbetsperioden i fyra seminarier och webbinarier samt tre rundabordsdiskussioner. Med hjälp av evenemangen har man förmedlat forskningsrön till deltagarna om djurens välbefinnande och god praxis för djurhållning och behandling av djur samt främjat diskussionen om djurens välbefinnande och nätverksbyggandet mellan aktörerna.

Det största evenemanget var det två dagar långa seminariet om avel och djurens välbefinnande, där två internationella talare och 17 inhemska experter höll föredrag om hur människans val påverkar djurens välbefinnande. Med hjälp av webbinarierna om nötkreaturs och svins välfärd förmedlades forskningsrön om god praxis för främjande av produktionsdjurens välbefinnande till producenter och andra aktörer inom branschen. Evenemangen har varit populära och har samlat hundratals intresserade åhörare från intressegrupper inom djurvälfärd. Detta visar att det i vårt samhälle finns efterfrågan på aktuell information om djurs välfärd som riktar sig till allmänheten

Vi höll i rundabordsdiskussioner om hantering och behandling av djur, vilda djurs välbefinnande samt avel av och välbefinnande hos sällskapsdjur. Rundabordssamtalen har fört olika aktörer till ett gemensamt bord för att höra varandras åsikter och erbjudit ett forum för att skapa en gemensam lägesbild och dryfta lösningar.

Utlåtanden och kommunikation

I arbetet har det varit viktigt att öka medvetenheten om betydelsen av djurens välbefinnande och metoderna för att förbättra djurens välbefinnande. Kommunikationen och informationen har genomförts genom budskap på webben och i sociala medier, i bloggtexter samt i gästinlägg, medieintervjuer och mässbesök. I slutet av det gångna året producerades en poddserie i fem delar i samarbete med Djurens välfärdscentral. Som tema för poddsändningen lyfte man fram människans makt och ansvar i förhållande till andra djur och i avsnitten i serien talade experter om djurens välbefinnande och ställning ur flera olika synvinklar.

En central del av djurskyddsombudsmannens arbete har bestått av att ge utlåtanden om författningsförslag som påverkar djurens välbefinnande. Utlåtanden gavs om över 30 regeringspropositioner, utkast till förordningar, medborgarinitiativ, anvisningar och projekt i anslutning till djurens välbefinnande och riksdagsutskotten hördes.

Regeringens proposition med förslag till lag om djurs välbefinnande var det viktigaste lagprojektet under ämbetsperioden. Vi har främjat diskussionen och intressegruppernas tillgång till information om lagen om djurvälfärd genom att anordna evenemang samt genom skrivelser, föredrag och uttalanden i media. Djurskyddsombudsmannen deltog dessutom i beredningen av verkställandet av de kommande kraven i lagen till exempel som en del av en arbetsgrupp som beredde avskaffande av kirurgisk kastrering av grisar. Vi lyfte fram behoven av beredning av förordningar på förhand exempelvis på möten med beslutsfattare och i kommunikationen. Det är nu andra aktörers uppgift att följa upp verkställandet av lagen och beredningen av förordningen.

Vi publicerade i samarbete med Djurens välfärdscentral en politikrekommendation med förslag till centrala åtgärder för förbättring av djurvälfärden som var riktad till politiska beslutsfattare.  I rekommendationen lyfte vi till exempel fram behovet av att öka effekterna av delegationerna för djurens välbefinnandes verksamhet samt inrättandet av en delegation för vilda djur i Finland. Vi träffade partiernas riksdagsgrupper med anledning av rekommendationen.

Till sist

De gångna ämbetsperioden har varit full av arbete och verksamheten beskrivs närmare i slutrapporten. I arbetet fick vi hjälp av högskolepraktikanter som gav ett ytterst viktigt bidrag i synnerhet till genomförandet av kommunikationen. Stort tack för hjälpen Maiju, Fanny, Taru, Eisa, Essi och Krista! I slutet av perioden fick vi ett tillskott i form av experten Marianna Norring, vilket avsevärt ökade resurserna för arbetet.

Djurskyddsombudsmannens arbete upphör tills vidare, men behovet av arbetet för att förbättra djurens välbefinnande har inte upphört och det fortsätter på många fronter. Vårt eget arbete med djurens välbefinnande fortsätter vid Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus (Forskningscentrum för djurens välfärd) på Helsingfors universitet. Forskningsteman är exempelvis bedömning av konsekvenserna för djurens välbefinnande i beredningen av lagstiftningen.

Ett varmt tack till alla som har stöttat starten och uppbyggnaden av djurskyddsombudsmannens verksamhet och som vi har fått samarbeta med för att förbättra djurens välfärd.

Arbetet för djurens välbefinnande fortsätter även under det kommande året. Gott nytt år önskar vi er alla!

Saara Kupsala och Marianna Norring

Läs mer

Djurskyddsombudsmannen: Slutrapport om verksamheten 2020–2023