Översikt över det inledande skedet i djurskydds­ombudsmannens arbete

8.6.2021Blogg
Foto av djurskyddsombudsman Saara Kupsala.
Foto: Kari Likonen

Välkommen till djurskyddsombudsmannens blogg!

Jag började som djurskyddsombudsman i september 2020. Jag är glad över att djurskyddsombudsmannens nya webbplats nu är färdig. Med hjälp av webbplatsen kan jag berätta mera om min verksamhet och delta i diskussionen om djurens välbefinnande och om metoderna för dess främjande. I det här första blogginlägget berättar jag om djurskyddsombudsmannens uppgifter, presenterar ett sammandrag av åtgärderna i arbetets inledande skede och gör också en kort översikt över framtiden.

Djurskyddsombudsmannens uppgift och ställning

I uppgiften som djurskyddsombudsman främjar och förbättrar jag djurens välbefinnande genom uppföljning, initiativ, förslag, utlåtanden och annan påverkan. Till uppgifterna hör också att stödja och främja samarbetet mellan olika aktörer för att förbättra djurens välbefinnande och att delta i olika delegationers och arbetsgruppers arbete som anknyter till djurens välbefinnande.

Tjänsten som djurskyddsombudsman grundades vid Livsmedelsverket på viss tid. Tjänsten varar till slutet av år 2023 och den är placerad i Seinäjoki. Uppdraget som djurskyddsombudsman bygger på en inskrivning i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Djurskyddsombudsmannen verkar som en självständig och oberoende myndighet. Det betyder att även om min tjänst finns i Livsmedelsverket, är jag inte bunden vid verkets uppfattningar, utan jag bildar min uppfattning självständigt.

Innan jag började som djurskyddsombudsman arbetade jag med forskning. Jag är doktor i samhällsvetenskaper och har forskat kring djurens välbefinnande utgående från samhällsvetenskaplig djurforskning. Jag hoppas att jag i mitt arbete som djurskyddsombudsman kan dra nytta av den sakkunskap om djurens välbefinnande och ställning som jag utvecklat som forskare. Tjänsten som djurskyddsombudsman erbjuder möjlighet att på heltid arbeta med att främja och förbättra djurens välbefinnande med mångsidiga metoder och i samarbete med olika aktörer.

Djurskyddsombudsmannens tjänst åren 2013–2015

Tjänsten som djurskyddsombudsman grundades nu för andra gången. Veterinärmedicine licentiat Sari Salminen arbetade som Finlands första djurskyddsombudsman åren 2013–2015. Den tidsbestämda tjänsten var placerad vid jord- och skogsbruksministeriet och byggde på en inskrivning i regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering. Det har varit bra att fortsätta i uppgiften utgående från Sari Salminens förtjänstfulla arbete.

Eftersom det hann gå fem år mellan de två tjänsterna, fattades beslut om att grunda en ny webbplats för djurskyddsombudsmannen. Sari Salminens blogg som djurskyddsombudsman finns här: http://elsuasiamies.blogspot.com/.

Djurens välbefinnande främjas i samarbete

Främjandet av djurens välbefinnande kräver samarbete mellan många olika aktörer. Det är också viktigt att stödja en konstruktiv dialog. I början av min anställning inledde jag samarbete med olika intressegrupper genom att ordna möten med dem kring temat djurens välbefinnande. Jag har också presenterat uppgiftsfältet och hållit föredrag på evenemang som olika intressentgrupper ordnat.

Djurskyddsombudsmannens verksamhetsområde är vidsträckt, eftersom det omfattar alla djurgrupper som vi människor har att göra med, såsom produktionsdjur, hus- och hobbydjur, försöksdjur samt vilda djur i de fall där människans verksamhet gäller dem. Därför är också fältet av intressentgrupper vidsträckt.

Intressentgrupper är till exempel andra myndigheter, forskare, djurhållare, veterinärer, producentorganisationer, djurskyddsorganisationer, hus- och hobbydjurorganisationer, industrins och handelns företrädare och beslutsfattare. I mitt arbete utnyttjar jag stora mängder forskningsbaserad information om djurens välbefinnande. Därför har samarbetet med forskare, andra experter och Djurens välfärdscentral (Eläinten hyvinvointikeskus), dvs. det nationella expertnätverket för djurens välbefinnande, stor betydelse för mig.

Som en del av intressentsamarbetet har jag också deltagit i verkstäder och diskussioner av olika slag. Jag har dessutom medverkat i beredningen av förbindelsevillkoren för ersättningen för djurens välbefinnande för den nya finansieringsperioden genom att delta i möten och kommentera utkast till förbindelsevillkoren.

I min egen verksamhet stödjer och främjar jag samarbetet för att förbättra djurens välbefinnande genom att ordna seminarier och rundabordsdiskussioner. Jag hoppas att undantagstiden till följd av coronapandemin snart börjar lätta, så att det åter blir möjligt att ordna möten och diskussioner ansikte mot ansikte.

Två får.
Foto: Minna Paananen

Delegationerna för djurens välbefinnande

I Finland finns tre nationella delegationer för djurens välbefinnande som statsrådet tillsatt. De centrala intressentgrupperna i fältet för djurens välbefinnande är representerade i delegationerna. Djurskyddsombudsmannen har utnämnts till permanent sakkunnig i dessa delegationer, och jag deltar i deras möten och verksamhet som en del av mitt arbete.

Delegationen för animalieproduktionsdjurens välbefinnande och delegationen för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande har grundats i anslutning till jord- och skogsbruksministeriet. De har till uppgift bland annat att följa upp och utvärdera utvecklingen av djurens välbefinnande i sina områden samt att lägga fram förslag och avge utlåtanden i syfte att utveckla djurens välbefinnande. Delegationen för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål verkar i anslutning till regionförvaltningsverket i Södra Finland, och dess uppgift är att bidra till att principen för ersättning, begränsning och förfining genomförs inom skyddet av försöksdjur.

Delegationerna är viktiga forum som främjar dialogen och samarbetet mellan olika intressentgrupper. De avger ställningstaganden och utlåtanden om centrala frågor som påverkar djurens välbefinnande. Delegationerna har till exempel utarbetat en gemensam definition av djurens välbefinnande. Definitionen fungerar också som grund för mitt eget arbete. Delegationernas möten och de åsikter som formuleras på dem har väsentlig betydelse i mitt arbete. När jag får delta i diskussionerna i alla tre delegationer kan jag bilda en helhetsuppfattning om de aktuella frågorna inom djurens välbefinnande.

Utlåtanden

Djurens välbefinnande påverkas av flera ändringar och reformer i regleringen. Jag avger regelbundet utlåtanden om dem. Dessa utlåtanden läggs ut på den här webbplatsen. Jag har bland annat gett utlåtanden till riksdagens jord- och skogsbruksutskott om ändringen av lagen om djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (den s.k. försöksdjurlagen) och om ändringen av lagen om transport av djur. Jag har också gett utlåtanden till jord- och skogsbruksministeriet om ändringen av lagen om transport av djur, ändringen av jaktförordningen, ändringen av förordningen om skyddet av höns och om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om identifiering och registrering av djur.

Kommunikation

Jag har fortsatt att kommunicera med de kanaler på Facebook och Twitter som min företrädare grundat. På hösten uppdaterades också djurskyddsombudsmannens logotyp, färger och visuella framtoning och nya kommunikationsmaterial planerades. Det var fint att få anlita den grafiska designern Minna Paananen för arbetet, eftersom det var hon som designade djurskyddsombudsmannens ursprungliga logotyp.

I arbetet ingår även att ge utlåtanden till medierna. I anslutning till att jag utnämndes till tjänsten och i arbetets inledande skede gav jag flera intervjuer i vilka jag berättade om djurskyddsombudsmannens uppgift och om mina uppfattningar om aktuella frågor inom djurens välbefinnande (läs/lyssna t.ex. intervjuerna på YLE, i  Maaseudun Tulevaisuus och i podcasten Nelijalkajoukkue (på finska)). Jag skriver också kolumner och understreckare i intressentgruppernas tidningar och i branschtidningar.

Jag fick viktig extra arbetskraft för skötseln av djurombudsmannens uppgifter, då agronomie- och forstkandidat Maiju Kurtti, som studerar husdjurens näringsvetenskap, började som högskolepraktikant den 1 april 2021. Under sin tre månader långa praktik arbetar Maiju med djurskyddsombudsmannens kommunikation i de sociala medierna och på webben. Hon deltar i skrivandet av blogginlägg och biträder i djurskyddsombudsmannens övriga uppgifter.

Svartvit hund i gräset.
Foto: Pixabay

Främjande av djurens välbefinnande på ett allmänt plan i samhället

I mitt arbete främjar och förbättrar jag djurens välbefinnande på ett allmänt plan i samhället. Jag tar inte ställning till enskilda fall och utövar inte tillsyn. Om du upptäcker bristfällig hållning, behandling eller hantering av djur ska du kontakta kommun- eller länsveterinären eller polisen i din region. Mer information om djurskyddsmyndigheterna finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Om du vill informera mig om ärenden som gäller djurens välbefinnande kan du ta kontakt med mig per e-post eller telefon. Genom medborgarkontakter har jag fått höra vilka smärtpunkter och omständigheter som kräver förbättringar medborgarna ser i fråga om djurens välbefinnande.

Lagen om djurens välbefinnande ett viktigt arbetsfält år 2021

Utkastet till proposition om lagen om djurens välbefinnande väntas komma på remiss i år. Det är fråga om en lagförändring och en vidsträckt helhet som kommer att ha en väsentlig inverkan på djurens välbefinnande. Den nya lagen om djurens välbefinnande ska ersätta djurskyddslagen av år 1996. Utlåtandena och diskussionen om lagen kommer sannolikt att sysselsätta djurskyddsombudsmannen en hel del i år.

I anslutning till lagen om djurens välbefinnande görs också reformer i förordningarna. Att påverka dem och delta i diskussionen om dem med perspektiv på djurens välbefinnande kommer säkert att vara centrala uppgifter för djurskyddsombudsmannen under de kommande åren.

I fortsättningen behandlar den här bloggen aktuella frågor som gäller djurens välbefinnande och djurskyddsombudsmannens verksamhet. Avsikten är att studera samhälleliga beslut och lagstiftningens utveckling som anknyter till djurens välbefinnande samt att lyfta fram både positiva trender och behov av utveckling för att förbättra djurens välbefinnande.

 

Saara Kupsala

Djurskyddsombudsman