Utlåtande till jord- och skogsbruksutskottet om ändring av lagen om transport av djur

3.5.2021Utlåtanden

Utlåtande till jord- och skogsbruksutskottet om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transport av djur (RP 25/2021 rd)

 

Riksdagens jord- och skogsbruksutskott har begärt ett skriftligt expertutlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transport av djur. Jag tackar för möjligheten att ge ett utlåtande om propositionen.

Djurskyddsombudsmannen arbetar med att främja och förbättra djurens välbefinnande genom uppföljning, initiativ, förslag, utlåtanden och annan påverkan. Till uppgifterna hör också att stödja och främja samarbetet mellan olika aktörer för att förbättra djurens välbefinnande och att delta i olika delegationers och arbetsgruppers arbete som anknyter till djurens välbefinnande. Tjänsten som djurskyddsombudsman finns vid Livsmedelsverket. Djurskyddsombudet är en självständig och oberoende aktör i sitt arbete.

Det är bra att lagen föreslås inkludera en bestämmelse om att yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor kan ge utbildning enligt kraven i djurtransportförordningen och anordna de prov som krävs för kompetensbevis. Det är också bra att Tullen parallellt med Livsmedelsverket, regionförvaltningsverket och kommunalveterinären i fortsättningen ska kunna kontrollera att djurtransportlagen och djurtransportförordningen efterföljs vid EU:s inre gränser. Ändringen förbättrar myndigheternas möjligheter att ingripa mot olaglig import av sällskapsdjur och de därtill kopplade djurskyddsproblemen.

Till lagen ska enligt förslaget läggas ett krav på aktörer gällande skyldigheten att upprätta en färdjournal för långa transporter av renar och pälsdjur när transporten går till bestämmelseorter utanför Finland. Skyldigheten att upprätta en färdjournal förbättrar myndigheternas möjligheter att kontrollera långa transporter av renar och pälsdjur. Upprättande av en färdjournal förutsätter att transportören planerar resan i detalj från avgångsplatsen till bestämmelseorten. Tillsynsmyndigheten kan bedöma om den planerade transporten uppfyller kraven i djurtransportförordningen och om den är realistisk.

Utöver skyldigheten att upprätta en färdjournal bör kraven på transporter av renar och pälsdjur också i övrigt regleras mer ingående. I motiveringarna till regeringens proposition konstateras att närmare nationella bestämmelser kan utfärdas för sådana djurarter som inte särskilt omnämns i djurtransportförordningens bilagor, såsom ren och pälsdjur, men att ingen sådan förordning har getts tills vidare. Det är nödvändigt att i förordning ge detaljerade bestämmelser om kraven på transporter av dessa arter.

Det är också nödvändigt att granska de långa transporterna av renar och pälsdjur ur ett etiskt perspektiv. Den bästa lösningen med tanke på djurens välbefinnande vore att inte transportera renar och pälsdjur över huvud taget. Exempelvis renar är halvvilda djur, som kan bli stressade av människokontakt och av att bli hanterade av människor. Hopsamlingen, hanteringen, lastningen, förhållandena under transporten och lossningen i samband med transporterna utsätter renarna för stress. Även hos pälsdjur kan nivån på domesticeringen inverka på den stress som djuren upplever under transporter.

Enligt förslaget ska regionförvaltningsverket utses till behörig myndighet för åtgärder som gäller färdjournalen. Kommunalveterinärerna ska i fortsättningen kunna övervaka färdjournalerna för upprepade djurtransporter och i enskilda fall också på order av regionförvaltningsverket. Bestämmelserna om färdjournalerna gäller långa transporter av husdjur mellan medlemsstater samt från och till tredje länder. Med tanke på uppföljningen av djurens välbefinnande är det viktigt att det finns samlad offentlig information om dessa transporter. Det vore bra om regionförvaltningsverket publicerade nationell statistik över genomförda transporter med information om de transporterade djurens art och antal samt transportsträckornas längd och hur länge transporterna varar.

Enligt förslaget ska jord- och skogsbruksministeriet också ha möjlighet att genom förordning ge bestämmelser om kraven på att djuren ska vara i skick att transporteras (41 § 4 mom.). Begränsningarna som gäller åldern på smågrisar, lamm och kalvar när transportsträckan är kortare än 100 kilometer är inte entydiga i bilagan till djurtransportförordningen, utan det enda kravet är att naveln ska vara helt läkt. Med tanke på tillsynen och djurens välbefinnande är det viktigt att det finns en förordning med bestämmelser om en entydig åldersgräns för smågrisar, lamm och kalvar när transportsträckan är kortare än 100 kilometer.

 

Saara Kupsala

Djurskyddsombudsman