Utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om identifiering och registrering av djur

30.3.2021Utlåtanden

Utlåtande till jord- och skogsbruksministeriet om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om identifiering och registrering av djur och till vissa lagar som har samband med den

 

Djurskyddsombudsmannen arbetar med att främja och förbättra djurens välbefinnande genom uppföljning, initiativ, förslag, utlåtanden och annan påverkan. Till uppgifterna hör också att stödja och främja samarbetet mellan olika aktörer för att förbättra djurens välbefinnande och att delta i olika delegationers och arbetsgruppers arbete som anknyter till djurens välbefinnande. Tjänsten som djurskyddsombudsman finns vid Livsmedelsverket. Djurskyddsombudet är en självständig och oberoende aktör i sitt arbete.

En utvidgning av tillämpningsområdet för lagen om identifiering och registrering av djur till att gälla också identifiering och registrering av sällskapsdjur för att säkerställa djurens välbefinnande är en välkommen reform. Obligatorisk identifieringsmärkning och registrering av sällskapsdjur främjar en ansvarsfull djurhållning samt gör det möjligt att lättare ingripa mot valpfabriker och olaglig import av sällskapsdjur. Identifiering och registrering bidrar också till att upphittade djur snabbare kan återlämnas till ägarna.

I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering finns en skrivning om identifiering och registrering av hundar och katter. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av hundar gavs i december 2020. Det är viktigt att utvidgningen av tillämpningsområdet för lagen om identifiering och registrering av djur till sällskapsdjur för att säkerställa deras välbefinnande främjar identifieringsmärkningen och registreringen av katter. Ett av de svåraste djurskyddsproblemen med anknytning till katter är att de överges och att halvvilda katter förökar sig fritt. Merparten av alla hittedjur är katter och bara en liten del av dem återbördas till sina hem. Enligt en undersökning från Djurens välfärdscentral kan identifieringsmärkning och registrering på lång sikt bidra till problemen med katter som överges eller lämnas utan skötsel minskar, när andelen märkta katter ökar. Märkningen och registreringen av katter kan dessutom påverka ägarnas inställning till katternas skötsel och förbättra katternas status. Identifieringsmärkning och registrering kan höja tröskeln att överge en katt, eftersom det är lättare att ställa ägaren till svars. Identifieringsmärkning och registrering kan också göra det möjligt att reda ut vem som äger en katt och lättare att skilja förvildade och hemlösa katter från tamkatter som rymt.

Det är bra att lagen enligt utkastet till proposition kommer att omfatta aktörer som kommersiellt transporterar hundar, katter och frettar mellan medlemsstaterna och till länder utanför EU. Tullen kan dessutom i egenskap av ny behörig myndighet utöva tillsyn över identifiering av djur i samband med annan övervakning vid EU:s inre gränser. Dessa åtgärder förbättrar myndigheternas möjligheter att ingripa mot olaglig import av sällskapsdjur.

 

Helsingfors 30.3.2021

Saara Kupsala

Djurskyddsombudsman