Utlåtande till jord- och skogsbruksministeriet om ändring av lagen om transport av djur

4.12.2020Utlåtanden

Utlåtande till jord- och skogsbruksministeriet om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transport av djur

 

Djurskyddsombudsmannen arbetar med att främja och förbättra djurens välbefinnande genom uppföljning, initiativ, förslag, utlåtanden och annan påverkan. Till uppgifterna hör också att stödja och främja samarbetet mellan olika aktörer för att förbättra djurens välbefinnande och att delta i olika delegationers och arbetsgruppers arbete som anknyter till djurens välbefinnande. Tjänsten som djurskyddsombudsman finns vid Livsmedelsverket. Djurskyddsombudet är en självständig och oberoende aktör i sitt arbete.

I propositionen ingår reformer som främjar djurens välbefinnande. Till dessa hör bland annat ett krav på aktörerna angående skyldigheten att upprätta en färdjournal för långa transporter av renar och pälsdjur när transporten går till bestämmelseorter utanför Finland, en bestämmelse om anordnande av utbildning enligt kraven i djurtransportförordningen samt behörighet för Tullen att kontrollera att kraven på transporter av djur efterlevs vid EU:s inre gränser.

21 a §. Anordnare av utbildning och prov som krävs i djurtransportförordningen

Det är bra att lagen föreslås inkludera en bestämmelse om anordnande av utbildning enligt kraven i djurtransportförordningen. I propositionen föreslås att utbildning enligt djurtransportförordningen ska kunna ges och de prov som krävs för kompetensbevis anordnas av yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor. Detta är en välkommen reform.

25 §. Regionförvaltningsverket

Enligt förslaget ska endast regionförvaltningsverket i fortsättningen vara behörig myndighet för åtgärder som gäller färdjournalen. En centralisering av tillsynen över färdjournalerna till regionförvaltningsverken effektiviserar och harmoniserar tillsynen. Det vore bra om regionförvaltningsverket årligen publicerade statistik över långa djurtransporter.

27 §. Tullen

Jag uppskattar förslaget om att Tullen parallellt med Livsmedelsverket, regionförvaltningsverket och kommunalveterinären i fortsättningen ska sköta tillsynen över att djurtransportlagen och djurtransportförordningen efterföljs vid EU:s inre gränser. Reformen stöder en effektivisering av tillsynen och därigenom arbetet med att förebygga illegal handel med sällskapsdjur med anknytning till så kallade valpfabriker.

41 §. Avvikelser från tillämpningen av djurtransportförordningen och vissa bestämmelser som kompletterar den

Till paragrafen ska enligt förslaget läggas ett krav på aktörer gällande skyldigheten att upprätta en färdjournal för långa transporter av renar och pälsdjur när transporten går till bestämmelseorter utanför Finland. Reformen är bra och värd att understödas. Skyldigheten att upprätta en färdjournal ger tillsynsmyndigheten möjlighet att ingripa i planeringen av transporten redan på förhand samt bedöma hur den planerade transporten uppfyller kraven i djurtransportförordningen. Upprättandet av en färdjournal hjälper också aktörerna att identifiera risker för djurens välbefinnande under långa transporter. Exempelvis renarnas ställning som halvvilda djur kan påverka hur djuren upplever stress under transporter.

Jag uppskattar tillägget om att jord- och skogsbruksministeriet enligt paragrafen ska ha möjlighet att ge bestämmelser om kraven genom förordning. Närmare nationella bestämmelser om kraven på att de djur som ska transporteras är i gott skick behövs för att trygga djurens välbefinnande.

 

Helsingfors 4.12.2020

Saara Kupsala

Djurskyddsombudsman