Utlåtande om ändring av förordningen om delegationen för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål

27.11.2020Utlåtanden

Utlåtande till jord- och skogsbruksministeriet om ändring av 2 § i statsrådets förordning (565/2013) om delegationen för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål

 

Jag tackar för begäran om utlåtande. Djurskyddsombudsmannen arbetar med att främja och förbättra djurens välbefinnande genom uppföljning, initiativ, förslag, utlåtanden och annan påverkan. Till uppgifterna hör också att stödja och främja samarbetet mellan olika aktörer för att förbättra djurens välbefinnande och att delta i olika delegationers och arbetsgruppers arbete som anknyter till djurens välbefinnande. Tjänsten som djurskyddsombudsman finns vid Livsmedelsverket. Djurskyddsombudet är en självständig och oberoende aktör i sitt arbete.

2 § Delegationens sammansättning

Jag uppskattar tillägget om att djurskyddsombudsmannen ingår i delegationen som en permanent sakkunnig. Såsom konstateras i promemorian är det motiverat att inkludera djurskyddsombudsmannen i sammansättningen av delegationen för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål, med beaktande av djurskyddsombudsmannens och delegationens uppgifter. I utkastet till ändring av förordningen fastställs djurskyddsombudsmannens ställning som permanent sakkunnig i delegationen i likhet med jord- och skogsbruksministeriets representant. Det vore önskvärt med en beskrivning av och motiveringar till rollen som permanent sakkunnig i promemorian. I egenskap av permanent sakkunnig ska djurskyddsombudsmannen kunna delta i delegationens diskussioner. Eftersom djurskyddsombudsmannen inte är medlem i delegationen är han eller hon ändå inte bunden av delegationens ställningstaganden, vilket överensstämmer med djurskyddsombudets ställning som självständig och oberoende aktör. Rollen som permanent sakkunnig innebär också att djurskyddsombudsmannen i sitt arbete kan ge förslag och ta initiativ som stöder och främjar delegationens arbete och samarbetet mellan instanserna.

 

Helsingfors 27.11.2020

Saara Kupsala

Djurskyddsombudsman