Utlåtande om proposition om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål

25.9.2020Utlåtanden

Utlåtande till jord- och skogsbruksutskottet om ändring av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål

 

Jag tackar för begäran om utlåtande. Djurskyddsombudsmannen arbetar med att främja och förbättra djurens välbefinnande genom uppföljning, initiativ, förslag, utlåtanden och annan påverkan. Till uppgifterna hör också att stödja och främja samarbetet mellan olika aktörer för att förbättra djurens välbefinnande och att delta i olika delegationers och arbetsgruppers arbete som anknyter till djurens välbefinnande. Tjänsten som djurskyddsombudsman finns vid Livsmedelsverket. Djurskyddsombudet är en självständig och oberoende aktör i sitt arbete.

2 § Tillämpningsområde

Jag understöder utvidgningen av lagens tillämpningsområde till att gälla fågel- och kräldjursfoster. I ljuset av nuvarande kunskap vet vi att fostrens förmåga att känna smärta under den sista tredjedelen av fosterutveckling är så långt utvecklad att det är motiverat att utvidga lagen till att omfatta också dessa. Utvidgningen av lagens tillämpningsområde innebär att godkännande krävs för djurförsök där foster av fåglar och kräldjur används och försöken ska bedömas av nämnden för projektgodkännanden.

Av de ryggradslösa djuren omfattas bläckfiskar av lagens tillämpningsområde. Det forskas allt mer i bland annat insekters förmåga att känna smärta. I takt med att de vetenskapliga rönen om de ryggradslösa djurens smärtförnimmelse blir allt fler är det i framtiden motiverat att bedöma om lagens tillämpningsområde också borde omfatta exempelvis leddjur.

6 § Allmänna krav

Förslaget att utvidga principen om att förbättra djurens välbefinnande till att omfatta uppfödningen, hållandet och skötseln av djur samt främjandet av djurens välbefinnande är ett viktigt och välkommet tillägg.

Jag uppskattar tillägget om att verksamhetsutövaren enligt lagen ska vara skyldig att utarbeta en handlingsplan för störningar som hotar djurens välbefinnande.

24 a § Projektbedömning

Kompetenskraven för projektplaneraren bör inkludera förtrogenhet med alternativa metoder till djurförsök och utbildning i etiska frågor med anknytning till djurförsök. Planeraren bör också vara skyldig att säkerställa att forskningen eller en del av den inte kan genomföras med alternativa metoder till djurförsök. Detta tillägg stöder det grundläggande målet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, det vill säga att avstå från djurförsök i och med att alternativa metoder utvecklas.

25 § Beviljande av projektgodkännande och godkännandets innehåll

Villkoren för beviljande av projektgodkännande bör inkludera ett krav på att innehavaren av verksamhetstillstånd eller projektplaneraren inte har djurhållningsförbud eller har dömts för annat djurskyddsbrott eller -förseelse. Personen i fråga får inte heller vara misstänkt av myndigheterna för djurskyddsbrott eller -förseelse som fortfarande handläggs i rätten. Om detta krav inte inkluderas i lagen i samband med denna lagändring är det i framtiden motiverat att överväga om kravet borde inkluderas i lagen.

26 § Villkor som uppställs i godkännandet och undantag

Jag uppskattar tillägget om att särskilda villkor för att trygga djurens välbefinnande under projektet kan ställas i projektgodkännandet.

37 § Allmänna principer för ordnande av tillsyn

Jag uppskattar tillägget om att en lämplig andel av inspektionerna ska genomföras utan förvarning.

49 § Indragning av verksamhetstillstånd och avbrytande av verksamheten

Jag är nöjd med förslaget om ett tillägg till paragrafen i form av ett nytt moment med bestämmelser om avbrytande av verksamheten.

 

Helsingfors 25.9.2020

Saara Kupsala

Djurskyddsombudsman