Siirry sisältöön

Metsästyskilpailut ovat ristiriidassa eläinten hyvinvointilain kunnioittamisen periaatteen kanssa – käytäntö tulee kieltää uudessa laissa

17.11.2022Blogi

Minkki kurkistaa kivien välistä.

Pienpetojen pyyntikilpailujen järjestäminen on nostattanut vilkkaan keskustelun metsästyskilpailuista, ja olen saanut aiheesta huolestuneiden kansalaisten yhteydenottoja. Eläinsuojeluasiamies ei ota kantaa yksittäistapauksiin, vaan tarkastelee eläimiin liittyviä kilpailuja yleisellä tasolla lainsäädännön kehittämisen näkökulmasta.

Eläinsuojeluasiamies katsoo, että sellaiset metsästyskilpailut, joissa kilpaillaan mahdollisimman monen eläimen tappamisesta tavoiteajassa, tulisi yksiselitteisesti kieltää valmisteilla olevassa eläinten hyvinvointilaissa. Kilpailut, joissa annetaan pisteitä tapetuista eläimistä, ovat ristiriidassa eläinten hyvinvointilakiesityksen eläinten kunnioittamisen lisäämistä koskevan tarkoituksen kanssa.

Eduskunnan käsittelyssä olevan lakiesityksen mukaan eläinten hyvinvointilain tarkoituksena on lisätä eläinten kunnioitusta, ja laki velvoittaa kohtelemaan eläimiä kunnioittaen. Lakiesityksen perusteluiden mukaan kunnioittamisen taustalla on ajatus eläimen itseisarvosta. Kaikilla eläimillä on tuntevina ja tietoisina olentoina itseisarvo, joka on riippumaton eläimen arvosta ihmiselle.

Näkemykseni mukaan metsästyskilpailut, joissa pyritään pyytämään mahdollisimman monta eläintä tavoiteajassa, ovat ristiriidassa eläinten kunnioituksen ja eläinten itseisarvon kanssa. Lainsäädäntö ohjaa yhteiskunnan asenteita eläimiä kohtaan, ja sen tulee edistää kunnioittavaa suhtautumista muihin eläimiin.

Lakiesityksen 64 pykälässä kielletään eläinten lopetus viihdetarkoituksessa. Tämä uusi säännös liittyy lain tarkoitukseen lisätä eläinten kunnioitusta itseisarvoisina olentoina. Kielto koskisi esimerkiksi kilpailemista siitä, kuka lopettaa eniten eläimiä tietyn ajan kuluessa. Tämän kiellon tulee kattaa myös metsästyskilpailut, joissa kilpaillaan eläinten saalismäärällä. Myös kalastuskilpailuissa pitäisi olla muu tavoite kuin mahdollisimman suuri saalis. Lisäksi eläinten hyvinvointilain eläinkilpailujen säädöksiä tulisi soveltaa sellaisiin kilpailuihin, joissa kilpailuun liittyy kohde-eläinten käyttö.

Haitallisiin vieraslajeihin kuuluvia supikoiria ja minkkejä voidaan tehopyytää ja niiden aiheuttamia haittoja luonnonmonimuotoisuudelle voidaan torjua ilman pienpetojen pyyntikilpailujen järjestämistä.

Eläinsuojeluasiamies Saara Kupsala