Siirry sisältöön

Lausunto erävalvonnasta annetun lain, metsästyslain ja kalastuslain muuttamisesta

18.9.2023Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain, metsästyslain 80 §:n ja kalastuslain 108 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriölle, 18.9.2023

Eläinsuojeluasiamies kannattaa erätarkastajan toimivaltuuksien ja toimivallan laajentamista sekä valvontaviranomaisen tarkastusoikeuden lisäämistä, kuten hallituksen esityksen luonnoksessa ehdotetaan. Hallituksen esityksen tavoitteena on tehostaa Metsähallituksen erävalvontaa sekä metsästys- ja kalastuslainsäädännön noudattamista. Ehdotetut muutokset ovat perusteltuja ja tarpeellisia valvonnan parantamiseksi.

Uudet säännökset erätarkastajan käskyvallasta ja esitutkinnan turvaamiseen liittyvistä toimivaltuuksista ovat kannatettavia. On myös myönteistä, että erätarkastajaan kohdistuva niskoittelu säädetään rangaistavaksi ja erätarkastajan alueellista toimivaltaa laajennetaan. Metsästyslain ja kalastuslain sääntelyn muuttaminen siten, että valvontaviranomaisilla on nykyistä laajemmat oikeudet tarkastaa saalis ja pyyntivälineet, on niin ikään kannatettavaa. Asianmukainen mahdollisuus tarkastaa saalis muun muassa henkilön mukana kulkevissa tavaroissa lisää kiinnijäämisriskiä. Tällä on ehdotuksen mukaan ennaltaehkäisevää pelotevaikutusta, jolla voidaan edistää metsästys- ja kalastuslainsäädännön noudattamista.

Valvonnan tehostaminen ja asianmukaisten toimivaltuuksien turvaaminen viranomaisille ovat tärkeitä luonnonvaraisten eläinten hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Sujuvaa ja vaikuttavaa valvontaa tarvitaan metsästys- ja kalastuslainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi, mukaan lukien eläinsuojelunäkökohdat, metsästykseen ja kalastukseen liittyvien eläinsuojelurikosten torjumiseksi sekä eläinten kärsimyksen ehkäisemiseksi. Lainsäädännön parantamisen ohella tehokas valvonta edellyttää riittävää resurssointia. Metsästys- ja kalastuslupien kysynnän ja luonnon virkistyskäytön kasvaessa valvonnan resurssointiin on yhä tärkeämpää kiinnittää entistä enemmän huomiota.

 

Saara Kupsala

Eläinsuojeluasiamies