Siirry sisältöön

Lausunto metsästysasetuksen 10 §:n muuttamisesta

27.6.2022Lausunnot

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästysasetuksen 10 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö, lausuntopyyntö VN/13916/2022. Lausunto on annettu maa- ja metsätalousministeriölle 23.6.2022.

Kiitän mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta. Eläinsuojeluasiamies edistää eläinten hyvinvointia seurannan, aloitteiden, ehdotusten, lausuntojen ja muun vaikuttamisen keinoin sekä tukee toimijoiden välistä yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Työssään eläinsuojeluasiamies on itsenäinen ja riippumaton toimija.

On hyvä, että sivusaalisriskin vähentämiseksi ja karhuvahinkojen estämiseksi metsästysasetuksen rautojen käyttöä koskevaan pykälään ehdotetaan lisättäväksi vaatimus rautojen sijoittamisesta suojarakenteen sisälle siten, että raudat laukeavat suojarakennetta liikutettaessa, ja että pykälässä asetetaan enimmäismitat suojarakenteen suuaukon läpimitalle. Ehdotetut muutokset rautojen käyttöä koskevaan pykälään eivät ole kuitenkaan riittäviä rautapyynnin turvallisuuden lisäämiseksi eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta.

Pienpetorautojen käyttöön pyyntimenetelmänä sisältyy riski niin kohde-eläinten kuin sivusaaliiksi joutuvien eläinten hyvinvoinnin vaarantumiselle. Jos rautaan jää jokin muu kuin kohde-eläin, eläin voi kokea pitkittynyttä kipua, tuskaa tai kärsimystä, sillä rautojen heti-tappavuus on suunniteltu kohde-eläintä varten (Proulx ym. 2020). Suojakotelon suuaukon enimmäiskoon määrittely mahdollistaa sen, että pyydykseen voi mennä myös muu suuaukosta mahtuva eläin kuin kohde-eläin. Tietoa ei kerätä siitä, kuinka paljon rautoihin vammautuu tai jää sivusaalista.

Hetitappavan raudan on tarkoitus tappaa kohde-eläin välittömästi. Suomessa ei ole kuitenkin asetettu säädöksin pienpetoraudoille laatukriteereitä, joiden mukaan rautojen toimivuus on arvioitu ja testattu. Eläinten hyvinvointikeskuksen (2021) mukaan saatavilla olevien rautojen toimivuudessa on huomattavia eroja standardien puuttuessa, ja huonolaatuiset tai testaamattomat raudat voivat aiheuttaa pitkäaikaista kärsimystä niihin menneille eläimille, jos eläin ei kuole välittömästi rautaan joutuessaan. Hetitappavia rautoja ei tarvitse tarkastaa elävänä pyytävien loukkujen tapaan päivittäin, jolloin henkiin jäänyt eläin voi joutua kärsimään pitkäänkin.

Minkin rautapyynnissä merkittävänä ongelmana on se, että minkkiä voi haitallisena vieraslajina pyytää ilman metsästäjätutkintoa ympärivuotisesti, myös pesimäaikana. Ilman metsästäjätutkintoa ei voida varmistua, että eläimiä pyytävä henkilö tuntee pyyntiä ohjaavan lainsäädännön tai että hänellä on riittävät tiedot ja taidot eläinten pyytämiseen ja kivuttomaan lopettamiseen. Riskit eläinten hyvinvoinnille lisääntyvät pesimäaikaan pyydettäessä: jos emo tapetaan, emostaan riippuvaiset poikaset saattavat jäädä nääntymään hengiltä kokien pitkäkestoista kärsimystä. Asianmukaisen osaamisen varmistamiseksi minkin pyynti tulee sallia vain metsästystutkinnon suorittaneille henkilöille. Minkin pyyntiä ei tule myöskään sallia pesimäaikaan.

Valvonnan mahdollistamiseksi metsästysasetuksessa tulee edellyttää, että rautoihin tulee merkitä metsästäjän nimi ja yhteystiedot. Raudoille tulisi asettaa myös laatukriteerit tutkittuun tietoon perustuen, ja vain laatukriteerien mukaisia rautoja tulisi saada myydä tai käyttää.

Rautapyyntiin liittyvän tarpeettoman kärsimyksen riskin takia olisi perusteltua, että rautapyynti sallittaisiin ainoastaan haitallisen vieraslajin minkin pyyntiin luvanvaraisena menetelmänä ja luvan saamiseksi tulisi edellyttää vähintään metsästäjätutkinnon tuomaa osaamista. Minkin pyyntiin on tarpeen etsiä parempia ratkaisuja rautapyyntiin liittyvien eläinten hyvinvointiriskien takia.

Saara Kupsala

Eläinsuojeluasiamies

Lähteet

Eläinten hyvinvointikeskus (2021). Rautapyynnissä on tarpeettoman kärsimyksen riski. https://www.elaintieto.fi/blogi/rautapyynnissa-on-tarpeettoman-karsimyksen-riski/.

Proulx, G., Cattet, M., Serfass, T.L., Baker, S.E. (2020). Updating the AIHTS Trapping Standards to Improve Animal Welfare and Capture Efficiency and Selectivity. Animals 10, 1262. https://doi.org/10.3390/ani10081262.