Siirry sisältöön

Lausunto asetusluonnoksiin eläinten hyvinvointi­korvauksista

15.11.2021Lausunnot

Lausunto luonnoksiin valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

 

Viite: VN/24593/2021. Lausunto on annettu maa- ja metsätalousministeriölle 15.11.2021.

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

4 § Hyvinvointikorvauksen eläinlajikohtaiset toimenpiteet

Ehdotuksen mukaan nautojen, sikojen, lampaiden ja vuohien sekä siipikarjan ruokinta ja hoito -toimenpiteet poistuvat ja niiden sijaan tilan on mahdollista valita hyvinvointisuunnitelmaa koskeva toimenpide em. eläinryhmien osalta. Olisi tärkeää, että hyvinvointisuunnitelmassa kuvattaisiin kattavasti hyvinvoinnin eri osa-alueita tunnistaen eläinten hyvinvoinnin parantamisen näkökulmasta tärkeimmät kehittämiskohteet. Jatkossa hyvinvointisuunnitelmien vaikuttavuutta eläinten hyvinvointia parantavana tuki-instrumenttina olisi tärkeää arvioida, jotta olisi tietoa siitä, kuinka hyvinvointisuunnitelmat tukevat tilan eläinten hyvinvoinnin parantamista koskevaa kehitystyötä.

Ehdotuksessa on kiitettävää sikatiloille suunnattu uusi toimenpide, joka koskee emakoiden ja ensikoiden vapaaporsitusta. Toimenpide edistää emakoiden ja ensikoiden hyvinvointia ja mahdollisuuksia toteuttaa lajinmukaista käyttäytymistä.

Olisi tärkeää, että hyvinvointikorvausten avulla edistettäisiin siipikarjan hyvinvointia kokonaisvaltaisemmin kuin nyt esitetyssä asetuksessa. Muiden lajien sitoumusehdoissa eläinten hyvinvointia edistetään kokonaisvaltaisemmin. Niihin sisältyvät esimerkiksi väljempien tilojen tukeminen ja eläinten lajinmukaisen käyttäytymisen edistäminen muun muassa laidunnuksen ja ulkoilun avulla. Verrattuna muihin eläinlajeihin siipikarjan lintujen hyvinvointia edistetään huomattavasti kapeammin. Broilerit ovat Suomessa lukumäärältään suurin lihantuotannon eläinryhmä, minkä seurauksena niiden hyvinvoinnilla on keskeinen eettinen merkitys. Olisi tärkeää, että sitoumusehdoissa olisi mukana siipikarjan eläintiheyden pienentämistä sekä hitaammin kasvavien lihasiipikarjarotujen/linjojen käyttöä koskevat toimenpiteet.

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Nautojen, sikojen, lampaiden ja vuohien sekä siipikarjan hyvinvointisuunnitelma (3 §, 13 §, 22 §, 27 §)

Ehdotuksen mukaan viljelijällä on oltava kokonaisvaltainen hyvinvointisuunnitelma, joka on vuosittainen toiminnan hallinta- ja kehittämissuunnitelma. Hyvinvointisuunnitelma sisältää tilakohtaisia toimia eläinten hyvinvoinnista, terveydenhoidosta ja bioturvallisuudesta. Hyvinvointisuunnitelmassa on kuvattava maatilan olosuhteet ja tuotantotapa huomioon ottaen pitopaikan olosuhteet, varautuminen häiriötilanteisiin, tuotannon- ja ruokinnan toteuttaminen, tautisuojaus, hyvinvoinnin parantaminen sekä mahdolliset havainnot ja kehittämistarpeet.

Eläinten hyvinvoinnin parantamisen näkökulmasta voisi olla hyödyllistä, että viljelijä tekisi suunnitelman yhdessä eläinlääkärin, neuvojan tai muun asiantuntijan kanssa tilan kehittämiskohteiden tunnistamiseksi sekä kehittämistoimien suuntaamiseksi etenkin niihin kohteisiin, joista on eniten hyötyä eläinten hyvinvoinnin kannalta.

Hyvinvoinnin parantamista koskevaan kohtaan voisi lisätä maininnan ”huomioiden hyvinvoinnin eri osa-alueet”. Hyvinvointi on monitahoinen kokonaisuus, johon vaikuttavat pito-olosuhteiden, ruokinnan ja terveyden lisäksi mm. toimenpiteisiin liittyvä kivunhoito, eläinten käsittely, lepomukavuus, liikkumisen tarve ja lajinmukainen käyttäytyminen liittyen esimerkiksi ympäristön tutkimiseen, syömiseen, ruoanetsintään ja sosiaalisiin suhteisiin.

On tärkeää, että toimenpiteen vaikuttavuutta eläinten hyvinvointia edistävänä tuki-instrumenttina arvioidaan. Eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta on tarpeen arvioida sitä, kuinka hyvinvointisuunnitelmat tukevat tuottajia parantamaan eläinten hyvinvointia tilallaan ja kuinka ne toimivat hyvinvointia edistävänä kehittämistyökaluna.

16 a § Emakoiden ja ensikoiden vapaaporsitus

Esitetty emakoiden ja ensikoiden vapaaporsitusta koskeva uusi toimenpide on kiitettävä uudistus hyvinvointikorvausten sitoumusehtoihin. Toimenpiteessä tuettaisiin vapaaporsitustyöryhmän määritelmän mukaista vapaaporsitusta, jossa emakko/ensikko on koko ajan vapaana porsimiskarsinassa ennen porsimista, koko porsimisajan ja sen jälkeen koko imetysajan. On hyvä, että ehdossa on mukana vaatimus myös siitä, että virikemateriaalia ja kuivikkeita on oltava koko ajan. Toimenpide edistää emakoiden mahdollisuuksia toteuttaa lajinmukaista käyttäytymistä ja pesänrakentamiseen liittyvää käyttäytymistarvettaan.

 

Saara Kupsala

Eläinsuojeluasiamies