Siirry sisältöön

Lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle eläinten kuljetukses­ta annetun lain muuttami­sesta

3.5.2021Lausunnot

Lausunto maa- ja metsätalousvaliokun­nalle hallitukseen esitykseen eduskunnalle laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 25/2021 vp)

 

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt kirjallista asiantuntijalausuntoa hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta. Kiitän mahdollisuudesta lausua lakiesityksestä.

Eläinsuojeluasiamies edistää ja parantaa eläinten hyvinvointia seurannan, aloitteiden, ehdotusten, lausuntojen ja muun vaikuttamisen keinoin. Tehtävään kuuluu myös tukea ja edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi sekä osallistua eläinten hyvinvointiin liittyvien neuvottelukuntien ja työryhmien työskentelyyn. Eläinsuojeluasiamiehen virka on sijoitettu Ruokavirastoon. Työssään eläinsuojeluasiamies on itsenäinen ja riippumaton toimija.

On hyvä, että lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi säännös siitä, että ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut voivat antaa eläinkuljetusasetuksen edellyttämää koulutusta ja järjestää pätevyystodistuksen edellyttämiä kokeita. On myös hyvä, että Tulli voisi jatkossa valvoa eläinkuljetuslain ja eläinkuljetusasetuksen noudattamista EU:n sisärajoilla Ruokaviraston, aluehallintoviraston ja kunnaneläinlääkärin ohella. Muutos parantaa viranomaisten mahdollisuuksia puuttua lemmikkieläinten laittomaan maahantuontiin ja siihen liittyviin eläinsuojeluongelmiin.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi toimijan velvoite laatia reittisuunnitelma porojen ja turkiseläinten pitkissä kuljetuksissa, kun kuljetus suuntautuu Suomen ulkopuolelle. Reittisuunnitelmien laatimisvelvollisuus parantaa viranomaisten mahdollisuuksia valvoa porojen ja turkiseläinten pitkiä kuljetuksia. Kuljetuksen järjestäjän olisi suunniteltava matkan vaiheet lähtöpaikasta määräpäähän. Valvontaviranomainen voi arvioida, vastaako suunniteltu matka eläinkuljetusasetuksen vaatimuksia ja onko se realistinen.

Reittisuunnitelmavelvoitteen lisäksi porojen ja turkiseläinten kuljetusten vaatimuksista tulisi säätää tarkemmin. Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että eläinkuljetusasetuksen liitteissä mainitsemattomien eläinlajien, kuten poron ja turkiseläinten kuljetuksen vaatimuksista voidaan antaa tarkempia kansallisia säännöksiä, mutta toistaiseksi asetusta ei ole kuitenkaan annettu. Asetuksella onkin tarpeen säätää yksityiskohtaisemmin näiden lajien kuljetusten vaatimuksista.

Porojen ja turkiseläinten pitkiä kuljetuksia on myös tarpeen tarkastella eettisestä näkökulmasta. Eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta paras ratkaisu olisi, että poroja ja turkiseläimiä ei tarvitsisi kuljettaa lainkaan. Esimerkiksi poro on puolivilli eläin, joka voi kokea ihmisen läheisyyden ja käsiteltäväksi joutumisen stressaavana. Kuljetuksiin liittyvä kokoaminen, käsittely, lastaus, kuljetuksen olosuhteet ja purku altistavat poron stressille. Myös turkiseläimillä domestikoitumisen aste voi vaikuttaa turkiseläinten kokemaan stressiin kuljetusten yhteydessä.

Esityksen mukaan aluehallintovirasto nimettäisiin toimivaltaiseksi viranomaiseksi reittisuunnitelmaa koskevissa toimissa. Myös kunnaneläinlääkärit voisivat edelleen valvoa reittisuunnitelmia toistuvissa eläinkuljetuksissa ja yksittäistapauksissa myös aluehallintoviraston määräyksestä. Reittisuunnitelmat koskevat jäsenvaltioiden välisten sekä kolmansista maista ja kolmansiin maihin suoritettavien kotieläinten pitkiä kuljetuksia. Eläinten hyvinvoinnin tilan seuraamiseksi on tärkeää, että saatavilla on koottua julkista tietoa näistä kuljetuksista. Olisikin hyvä, että aluehallintovirasto julkaisisi kansallisen tilaston toteutuneista kuljetuksista siten, että saatavilla on tietoa kuljetettujen eläinten lajista, lukumääristä ja kuljetusmatkojen pituuksista ja kestosta.

Lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi asetuksenantomahdollisuus maa- ja metsätalousministeriölle eläinten kuljetuskuntoisuutta koskevista vaatimuksista (41 § neljäs momentti). Alle 100 kilometrin kuljetusmatkalla porsaiden, karitsoiden ja vasikoiden ikää koskevista rajoituksista ei ole säädetty yksiselitteisesti eläinkuljetusasetuksen liitteessä, vaan edellytyksenä on eläimen täysin parantunut napa. Valvonnan ja eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta on tärkeää, että porsaiden, karitsoiden ja vasikoiden yksiselitteisestä ikärajasta alle 100 kilometrin matkoilla säädetään asetuksella.

 

Saara Kupsala

Eläinsuojeluasiamies