Siirry sisältöön

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle eläinten kuljetukses­ta annetun lain muuttami­sesta

4.12.2020Lausunnot

Lausunto maa- ja metsätalous­ministeriölle luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

 

Eläinsuojeluasiamies edistää ja parantaa eläinten hyvinvointia seurannan, aloitteiden, ehdotusten, lausuntojen ja muun vaikuttamisen keinoin. Tehtävään kuuluu myös tukea ja edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi sekä osallistua eläinten hyvinvointiin liittyvien neuvottelukuntien ja työryhmien työskentelyyn. Eläinsuojeluasiamiehen virka on sijoitettu Ruokavirastoon. Työssään eläinsuojeluasiamies on itsenäinen ja riippumaton toimija.

Esitykseen sisältyy eläinten hyvinvointia edistäviä uudistuksia. Näitä ovat muun muassa vaatimus toimijan velvoitteesta laatia reittisuunnitelma porojen ja turkiseläinten pitkissä kuljetuksissa, kun kuljetus suuntautuu Suomen ulkopuolelle, säännös eläinkuljetusasetuksen edellyttämän koulutuksen järjestämisestä sekä Tullille säädettävä toimivalta valvoa eläinten kuljetusta koskevien vaatimusten noudattamista EU:n sisärajoilla.

21 a §. Eläinkuljetus­asetuksessa edellytetyn koulutuksen ja kokeen järjestäjä

On hyvä, että lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi säännös eläinkuljetusasetuksen edellyttämän koulutuksen järjestämisestä. Esityksessä ehdotetaan, että eläinkuljetusasetuksen tarkoittamaa koulutusta voisivat antaa ja pätevyystodistuksen edellyttämiä tutkintoja järjestää ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut. Tämä on tervetullut uudistus.

25 §. Aluehallintovirasto

Ehdotuksen mukaan aluehallintovirasto olisi jatkossa yksinomaan toimivaltainen viranomainen reittisuunnitelmaa koskevissa toimissa. Reittisuunnitelmien valvonnan keskittäminen aluehallintovirastoille tukee valvonnan tehostamista ja yhdenmukaistamista. Olisi hyvä, että aluehallintovirasto julkaisisi vuosittain tilaston pitkistä eläinkuljetuksista.

27 §. Tulli

Kiitän ehdotusta siitä, että jatkossa Tulli huolehtisi eläinkuljetuslain ja eläinkuljetusasetuksen noudattamisen valvonnasta EU:n sisärajoilla Ruokaviraston, aluehallintoviraston ja kunnaneläinlääkärin ohella. Tämä tukee valvonnan tehostumista ja sitä kautta pentutehtailuun liittyvän laittoman lemmikkikaupan torjumista.

41 §. Eläinkuljetus­asetuksen soveltamista koskevat poikkeukset ja eräät sitä täydentävät säännökset

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi toimijan velvoite reittisuunnitelman laatimiseen porojen ja turkiseläinten pitkissä kuljetuksissa, kun kuljetus suuntautuu Suomen ulkopuolelle. Uudistus on hyvä ja kannatettava. Reittisuunnitelmien laatimisvelvollisuuden kautta valvontaviranomainen voisi puuttua kuljetuksen suunnitteluun jo etukäteen sekä arvioida, miten suunniteltu matka vastaa eläinkuljetusasetuksen vaatimuksia. Reittisuunnitelmien laatiminen tukisi myös toimijoita tunnistamaan pitkien kuljetusten hyvinvointiriskejä. Esimerkiksi porojen puolivilli asema voi vaikuttaa porojen kokemaan stressiin kuljetuksissa.

Kiitän lisäystä siitä, että pykälään ehdotetaan sisällytettäväksi asetuksenantomahdollisuus maa- ja metsätalousministeriölle. Tarkemmat kansalliset säädökset eläinten kuljetuskuntoisuutta koskevista vaatimuksista ovat tarpeen eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

 

Helsingissä 4.12.2020

Saara Kupsala

Eläinsuojeluasiamies